top of page
Monnit_MonnitSensors.jpg

FAQ

SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL?

Her finner du svar på de fleste spørsmål du måtte ha vedrørende våre løsninger.

Fortsatt ikke fått svar? Kontakt oss>

  • Hvordan er våre gjeldende salgsbetingelser?
    1. TILBUD Tilbudet er som oversendses i korrespodanse mellom partene er gyldig i 10 dager. Avtale om kjøp er inngått når elektronisk og/eller skriftlig bestilling er mottatt. For brukt utstyr tas forbehold om mellomsalg. 2. PRISBEREGNING Prisene er å forstå eksklusive merverdiavgift og miljøavgift, fritt vårt lager. De er basert på valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse, om ikke annet er angitt på tilbudet eller er regulert av gjensidig skriftlig rammeavtale. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt fakturering finner sted. Dersom dette endrer seg med mer enn 2% forbeholder vi oss retten til å justere prisene tilsvarende leveringsdagens nivå. For ordre med en verdi lavere enn NOK 2.000,- eks. mva og før frakt, kan det tilkomme et småordregebyr på NOK 75,- Det tas forbehold om feil og endringer i brosjyrer, tilbudstekster, prislister og annet salgsmateriale. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor iOTHubs v/ ConsultX AS. iOTHubs v/ ConsultX AS forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel, for eksempel dersom dette skylles endringer gjort av leverandøren. 3. EKSPORT OG RE-EKSPORT Alle som skal utføre varer fra Norge plikter å melde fra om dette til Tollvesenet. Når varene er lisenspliktige må en gyldig lisens utstedt av Utenriksdepartementet fremlegges. Tollvesenet skal forvisse seg om at den vare som skal eksporteres er i samsvar med den fremlagte lisens. 4. LEVERING Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra selgerens leverandør, og selgeren forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering alene gir ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Alle leveranser skjer via de faste transportselskaper som iOTHubs v/ ConsultX AS har avtale med og belastes kundens regning så lenge ikke annet er avtalt. Dersom forsendelsen er forsinket på kjøpers anmodning eller av grunner som skyldes kjøperen selv, vil risikoen gå over på kjøperen når vi gir varsel om at sendingen er klar for utsendelse / levering. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, leveres disse Ex Works, og kunden skal da selv sørge for henting, samt at risikoen for varene går samtidig over på kjøper når iOTHubs v/ ConsultX AS har gitt melding om at varene er klare til avhenting. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. 5. ASSURANSE Varene er forsikret inntil de ankommer kjøperens adresse i Norge. 6. SALGSPANT Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt. Kjøperen må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold. 7. MONTERING Installasjon, montering og igangsetting inngår ikke i prisen, dersom dette ikke er spesifisert. Normalt belastes også reiseomkostninger, overnattinger, diett og reisetid i tillegg til medgått arbeidstid og materiell, dersom slikt arbeid skal utføres av iOTHubs v/ ConsultX AS. 8. OPPLÆRING Instruksjon, undervisning eller opplæring inngår ikke i prisen dersom det ikke er spesifisert. Dette kan tilbys på anmodning fra kunden. 9. BETALINGSBETINGELSER Betaling skal finne sted netto innen 20 dager fra fakturadato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling påløper morarente 2% pr. mnd. Gjelder kun fakturakjøp. 10. REKLAMASJON OG MANGLER Ved mottakelse må kjøperen inspisere varen og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen 7 virkedager i henhold til god forretningsskikk. Akseptering av reklamasjoner vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og testing, skal skje straks mangelen konstateres. Kjøperens rett til å reklamere er begrenset til fabrikasjons- og materialfeil. Kjøperen kan bare reklamere over feil og mangler som viser seg innen garantitidens utløp. All reklamasjon skal være skriftlig. iOTHubs v/ ConsultX AS kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. iOTHubs v/ ConsultX AS dekker ikke kundens bruk av egne eller eksterne konsulenter når denne selv søker å utbedre en eventuell mangel. Reklamasjon må skje senest innen 20 dager etter varelevering dersom DOA (Dead On Arrival) skal aksepteres. 11. GARANTI Såfremt iOTHubs v/ ConsultX AS etter særskilt avtale har påtatt seg å yte service, omfatter serviceforpliktelsen kun de solgte produktene. iOTHubs v/ ConsultX AS forbeholder seg retten til å teste varer som påstås å være defekte. Finner iOTHubs v/ ConsultX AS varen i orden etter test, må det påregnes at varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid. iOTHubs v/ ConsultX AS vil etter test foreta en eventuell utskifting eller kreditering. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene gjelder en garantitid på 12 måneder. Dog har batterier kun 6 måneder garantitid forutsatt at de er lagret i henhold til batteriprodusentens forskrifter. Garantitiden på brukt / demoutstyr er 3 mnd. Garantitiden regnes fra leveringstidspunkt fra iOTHubs v/ ConsultX AS. Forsendelse til og fra selgeren foregår for kjøperens regning og risiko. Eventuelle andre omkostninger som toll, avgifter og assuranse bæres av kjøperen. Utføres reparasjon hos kjøperen, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett og medgått reisetid basert på gjeldende servicetimesatser. Kjøperens reklamasjonsrett bortfaller hvis det er gjort tilkobling eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling og/eller mangelfullt vedlikehold, hvis det er benyttet deler/tilbehør uten selgers samtykke og hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. 12. REPARASJON Reparasjoner som ikke baserer seg på en rettidig reklamasjon bekostes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse til og fra selgerens verksted skjer for kjøperens regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne reiseomkostninger, overnattinger, diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid. Kjøperens reklamasjonsrett etter utført reparasjon gjelder bare den feil som er søkt rettet og er begrenset til et tidsrom på 3 måneder fra utført reparasjon. Mangelen ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøperen. Annen feil eller mangler som oppstår er ikke dekket av reklamasjonsretten. I tilfelle selgeren kan tilby reserveapparat/utstyr i reparasjonstiden betaler kjøperen forsendelse og assuranse, samt en ukentlig leie. 13. ANSVAR Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også pkt. 10). I motsatt tilfelle er selgeren under forutsetning av rettidig reklamasjon, forpliktet til å sette utstyret i foreskreven stand (jfr. pkt. 11). Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved vare, feil bruk, inkludert programvare med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet. Kunden står selv ansvarlig for egne kontrollrutiner med mer som sikrer at kundens innlasting av programvare og bruk av utstyret gjøres korrekt og i henhold til utstyrets spesifikasjoner. 14. PROGRAMVARE Kjøperen forplikter seg til ikke å kopiere, mangfoldiggjøre eller distribuere programvare eller passord levert av iOTHubs v/ ConsultX AS eller som følger varen. Kjøper er klar over at dette kan medføre straffeansvar. 15. ANNULLERING Bindende kjøpsavtale er inngått når selgeren har bekreftet kjøperens bestilling, eller ordren er lagt direkte i vår netthandelsløsning. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke. 16. RETURBETINGELSER Returer aksepteres bare dersom tekniske avdeling i iOTHubs v/ ConsultX AS er kontaktet (service@iothubs.no) og saken der er skriftlig akseptert som en retursak, samt har fått et returnummer. Alle returer skal sendes dit iOTHubs v/ ConsultX AS spesifiserer snarest mulig og skal være merket med returnummer og returmelding skal ligge som pakkseddel utenpå emballasjen. Returnummer eller andre meldinger må ikke skrives på originalemballasjen. Varer (inkl. manualer, kabler mm.) skal returneres ubeskadiget i original emballasje. Varer som returneres må ikke ha brutt emballasje/forsegling. Skal det brukes tape skal denne være blank. Varer som returneres uten at feil kan påvises vil bli fakturert påløpte kostnader inklusive medgått arbeidstid. Defekt produkt vil bli reparert, erstattet med nytt produkt eller tilsvarende reparert produkt, eventuelt kreditert. Produktet skal pakkes på en forsvarlig måte, dette gjelder også for defekte produkter. Varer som er følsomme for statisk elektrisitet skal legges i antistatisk emballasje. Kontakt eventuelt vår support avdeling vedr emballasje. Kjøper betaler frakt til iOTHubs v/ ConsultX AS, oppkravspakker og “Mottaker betaler frakt” eller liknende tas ikke imot. iOTHubs v/ ConsultX AS dekker returfrakt til kunde etter endt reparasjon. Retur sendt direkte til iOTHubs v/ ConsultX AS som ikke følger våre returbetingelser vil kunne få lenger behandlingstid og eller bli avvist. Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke og skjer for kjøperens regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdien for standard lagervare i uanbrakt eller ubrukt stand eller med lavere satser etter selgerens vurdering ved anbrakt eller brukt utstyr. 17. LEIE/LÅN Ved leie/lån av utstyr er kunden selv ansvarlig for forsikring av utstyret. Kunden er selv ansvarlig for tilbakelevering av utstyret når leie/låneperioden er slutt. Dersom dette ikke skjer, vil kunden bli fakturert etter gjeldende satser. 18. UNNTAK Disse alminnelige betingelser er gjeldene i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst. 19. Erstatningsansvar iOTHubs v/ ConsultX AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor iOTHubs v/ ConsultX AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. 20. Force Majeure iOTHubs v/ ConsultX AS er ansvarsfri dersom Force Majeure omstendigheter forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende. 21. Tvister Enhver tvist mellom iOTHubs v/ ConsultX AS og kjøper skal avgjøres etter norsk rett og med Fredrikstad tingrett som verneting.
bottom of page